Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Jacky Zegers, gevestigd te Arnhem, Nieuwe Havenweg 13 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58889167. 

1.2. Klant: van de goederen aangeboden door Jacky Zegers.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de webshop van Jacky Zegers. 

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten 

3.1. Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. 

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

3.3. Jacky Zegers behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de verstrekte informatie onjuist is. 

Artikel 4 – Prijzen en Betalingen 

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

4.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website. 

4.3. De webshop behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften. 

Artikel 5 – Levering 

5.1. Jacky Zegers streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij anders vermeld. 

5.2. Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. 

Artikel 6 – Retourneren en Garantie 

6.1. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 8 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden. 

6.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. 

6.3. Jacky Zegers staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde producten.  

6.4 Van de klant wordt verwacht het kunstwerk te inspecteren bij ontvangst en eventuele zichtbare gebreken binnen 48 uur melden 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Jacky Zegers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan door gebruik van de geleverde producten. 

7.2. De aansprakelijkheid van Jacky Zegers is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. 

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom 

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten berusten bij Jacky Zegers. 

8.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jacky Zegers de producten te verveelvoudigen, verspreiden of commercieel te exploiteren. 

Artikel 9 – Overmacht 

9.1. In geval van overmacht is Jacky Zegers niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. 

9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 

Artikel 10 – Toepasselijk Recht en Geschillen 

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jacky Zegers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

10.2. Geschillen tussen de klant en Jacky Zegers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem. 

 

Artikel 11 – Mailings  

11.1 Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, stemt u in met het ontvangen van mailings van Jacky Zegers. U kunt zich altijd afmelden voor de mailinglijst. 

 

Translate »